ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ: ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ: The Step-by-Step Making Process The bamboo pellets have gained enough attention over the past few years. ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਦਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ. ਬਾਂਸ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸੁਆਹ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ. A bamboo pellet study reveals that in

ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ: ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ »